1. DEFINITIES
 2. PRIJZEN EN OFFERTES
 3. BESTELLING
 4. BETALING
 5. LEVERING
 6. AUTEURSRECHT
 7. TERMIJNEN
 8. COPYRIGHT
 9. PUBLICATIE RECHT
 10. LICENTIES
 11. KLACHTEN
 12. JURIDISCH
1.0. DEFINITIES
1.1. Vertegenwoordigd door Jente Willems – Jente Willems Photography onder de bedrijfsnaam FOURSIDE G.C.V. – Hierna genoemd als FOURSIDE
1.2. De wederpartij, natuurlijke of rechtspersoon, zijn voogd of gemachtigde die de diensten van Jente Willems Photography / FOURSIDE inhuurt ten einde een creatie uit te voeren in zijn opdracht.
2.0. PRIJZEN EN OFFERTES
2.1. Alle prijzen zoals vermeld op de bestelbon en factuur zijn van toepassing. De prijzen zijn uitgedrukt in euro (€) en excl. taksen en BTW.
2.2. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij aantoonbaar anders is vermeld. FOURSIDE heeft het recht om tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering of uitvoering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. Offertes met een commercieel karakter kunnen pas als een effectieve opdracht aanschouwd worden indien er door de opdrachtgever een bestelbon ondertekend is.
2.3. De prijzen kunnen op ieder ogenblik worden gewijzigd. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd.
2.4. Fotosessies, Post Productie of andere opdrachten kunnen enkel doorgaan na ontvangst van de storting van een voorschot, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. Dit voorschot bedraagt 50% bij een eerste samenwerking, nadien bedraagt deze 30% met een minimum van 50,00€ en wordt gestort op bankrekeningnummer van FOURSIDE (IBAN: BE69 6528 4224 0978), met vermelding van naam en de datum van de opdracht.
2.5. Bij annulering door de opdrachtgever wordt het volledige voorschot aangerekend. Ongeacht de reden of tijdstip van de annulering. Er kan door de fotograaf / retoucher een nieuwe datum voorgesteld worden zonder meerprijs.
2.6. Alle offertes voor commerciële opdrachten zijn vrijblijvend. Een orderovereenkomst tussen FOURSIDE en de opdrachtgever met betrekking tot de levering van foto- en ander beeldmateriaal, komt slechts tot stand door de schriftelijke bevestiging van FOURSIDE of door een begin van uitvoering. In geval van annulering na tot stand komen van de orderovereenkomst wordt FOURSIDE als volgt vergoed: – bij annulatie tot 24 uur voordien : minimum 75% van de dagprijs voor alle gereserveerde dagen, vermeerderd met alle aangegane kosten. – bij annulatie tot 48 uur voordien : minimum 50% van de dagprijs voor alle gereserveerde dagen, vermeerderd met alle aangegane kosten. – bij annulatie tot 72 uur voordien : minimum 25% van de dagprijs voor alle gereserveerde dagen, vermeerderd met alle aangegane kosten.
2.7. Indien de opname of uitvoering van een commerciële opdracht door de opdrachtgever wordt uitgesteld, doch uitgevoerd binnen een termijn van dertig dagen, waarbij een nieuwe opdracht schriftelijk wordt bevestigd, is volgende bijkomende vergoeding verschuldigd: – uitstel 24 uur voordien : minimum 50% van de dagprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten. – uitstel 48 uur voordien : minimum 25% van de dagprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten. – uitstel 72 uur voordien : minimum 15% van de dagprijs, vermeerderd met alle aangegane kosten. – uitstel meer dan 72 uur voordien : alle aangegane kosten. Zo de opname niet uitgevoerd wordt binnen de 30 dagen, wordt de vergoeding berekend als bij een annulering.
3.0. BESTELLING
3.1. Bij het plaatsen van een bestelling, moet u nauwkeurige en exacte gegevens opgeven over de identiteit van de bestemmeling. Het leverings- en e-mail adres waarnaar de bestelling moet worden verstuurd.
3.1.1 Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld hiervan.
3.2. Bestellingen zijn pas geldig na een schriftelijke bevestiging van een bevoegd persoon binnen ons bedrijf. Fotoproducten (afdrukken, retouches, fotoboek, …) worden pas besteld bij de leverancier na ontvangst van betaling.
3.3. In elk geval wordt zowel voor prestaties als voor diensten een voorschot van 30% gevraagd met een minimum van 50,00€. Dit voorschot dient ten laatste 3 weken voor uitvoerdatum te worden betaald. Bij gebreke van het volledige voorschot drie weken voor de uitvoerdatum, kunnen alle bestelde prestaties en diensten eenzijdig door FOURSIDE worden opgeschort of zelfs eenzijdig worden geannuleerd, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding aan de wederpartij.
3.4. Indien een bestelling wordt geannuleerd door de wederpartij na betaling van het voorschot, is het volledige voorschot opeisbaar als schadevergoeding.
3.5. In geval de klant de bestelling weigert, het contract vernield of er geen uitvoering aan kan gegeven worden door toedoen van de klant dient hij een schadevergoeding te betalen ten bedrage van 25% van het totale bedrag. Onverminderd om in geval van aantoonbare schade een hogere schadevergoeding te eisen.
3.6. FOURSIDE is enkel aansprakelijk voor bewezen schade die het directe en bewezen gevolg is van een aan FOURSIDE toerekenbare tekortkoming. FOURSIDE is niet aansprakelijk voor andere vormen van schade zoals verkeerdelijk gebruik van software, spionage, bedrijfsschade, gederfde winst, vertragingsschade, gevolgschade (dit is geen limitatieve opsomming). Wanneer er aansprakelijkheid bewezen is, is deze in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde inclusief btw voor de concrete opdracht en kan nooit meer bedragen dan het bedrag waarvoor FOURSIDE verzekerd is. Eveneens kan FOURSIDE niet aansprakelijk gesteld worden voor enig schadelijk of onwettig gebruik van de afgeleverde diensten/producten door de wederpartij of haar aangestelden, noch door derden.
4.0. BETALING
4.1. De betaling dient ten laatste 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekenstelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekenstelling een forfaitaire administratiekost verschuldigd van €250,- onverminderd het recht van FOURSIDE om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.
4.2. Indien het volledige verschuldigde bedrag voor een prestatie of dienst wordt overgemaakt op rekeningnummer van FOURSIDE (IBAN: BE69 6528 4224 0978) voor de dag van de afspraak of indien er op de dag van de afspraak contant en met gepast geld betaald wordt, dan kan een financiele korting van 2% toegekend worden.
4.3. Facturen worden steeds verzonden via e-mail. Tenzij anders overeengekomen, in dat geval wordt het ontvangst van de facturen vermoed drie (3) dagen na factuurdatum. Het tegendeel dient te worden bewezen door de tegenpartij.
4.4. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 30ste dag na de aangetekende verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.
5.0. LEVERING
5.1. Goederen worden pas geleverd nadat het volledige factuurbedrag voldaan is.
5.2. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon / factuur vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.
5.3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
5.4. Wanneer uw e-mail adres onjuist is of de zending opnieuw bij FOURSIDE toekomt omdat u een fout of onvolledig leveringsadres opgegeven hebt, kunt u geen schadevergoeding eisen. Op uw verzoek zal de bestelling nogmaals worden verzonden en zal u deze verzendingskosten dragen.
5.5. De geleverde prestaties zijn altijd een inspanningsverbintenis, maar geen resultaatsverbintenis.
5.6. FOURSIDE werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen en kleurcorrecties. De leveranciers van de fotoproducten zijn met grote zorg geselecteerd. Er zullen daarom geen of slechts minimale kleurverschillen optreden. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart indien dit beeldscherm niet gekalibreerd is. FOURSIDE is om die reden niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. De klant heeft in dit geval ook geen recht op een nieuw product, terugstorting van de betaling of een andere vergoeding.
6.0. AUTEURSRECHT EN VERMOGENSRECHT (Wet van 30 juni 1994: auteursrecht en de naburige rechten.)
6.1. De wederpartij en/of het model bevestigt dat hij/zij begrijpt geen aanspraak te kunnen maken op het copyright en het auteursrecht (ook niet op het bezit) van de gemaakte foto’s of ontwerpen, noch in analoge, noch in digitale vorm.
6.2. Het model, de wederpartij, het promotiebureau of de promotionele website verbinden zich ertoe de naam van de fotograaf en/of FOURSIDE te vermelden bij iedere publicatie en in deze vorm: ” © (jaar van publicatie) Jente Willems”.
6.3. Het model, de ouders of voogd heeft geen exclusiviteitsrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl of de bewerkingen die op de foto’s worden toegepast.
6.4. De fotograaf behoudt in alle omstandigheden het volle eigendomsrecht op al het foto- en ander beeldmateriaal dat aan de opdrachtgever wordt geleverd inclusief de eigendom van de digitale bestanden, het cliché en andere dragers, zelfs bij tijdelijke terbeschikkingstelling hiervan aan de opdrachtgever.
7.0. TERMIJNEN EN MEERWERK
7.1. De door FOURSIDE opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts informatief. Overschrijding van deze termijnen geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
7.2. Indien met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen is, dan zal deze slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten. Aanvullende opdrachten en diensten vallen buiten de overeenkomst en worden automatisch aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
7.3. De volgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk: uitbreiding of wijziging van de oorspronkelijke opdracht nadat deze door de opdrachtgever is goedgekeurd; eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de opdrachtgever die bij het aangaan van de overeenkomst niet of niet duidelijk aan FOURSIDE kenbaar zijn gemaakt; gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door FOURSIDE in redelijkheid niet waren te voorzien of waarop FOURSIDE te weinig of geen invloed kan uitoefenen; tekortschietende medewerking van de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst. Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van de overeenkomst.
8.1. Gebruiksrechten worden nooit verleend zonder een schriftelijke toelating op de factuur of een gespecificeerde licentie. De fotograaf is en blijft intellectueel eigenaar van alle foto’s/ontwerpen, die door de fotograaf zijn gemaakt, ontworpen, bedacht, etc. – De fotograaf behoudt het digitale origineel. – Afkopen van de fotorechten is enkel mogelijk met een zeer specifieke schriftelijke overeenkomst. Hierdoor mag de koper de foto’s gedeeltelijk of geheel rechtenvrij gebruiken. Verkoop aan derden, op welke manier dan ook, is echter verboden.
8.2. Deze schriftelijke afgesproken rechten worden enkel vrijgegeven nadat het volledige factuurbedrag voldaan is. Bovendien wordt een verbod geheven op het gebruik van het geleverde beeldmateriaal bij wanbetaling. Dit verbod tot gebruik kan geen enkel recht op schadevergoeding doen ontstaan.
8.3. Bij het maken en/of bewerken van foto’s en ander beeldmateriaal door de fotograaf  / FOURSIDE wordt verondersteld dat de wederpartij toestemming verkreeg van elke mogelijke auteursrechthebbende en elke geportreteerde. De tegenpartij is volledig aansprakelijk hiervoor. FOURSIDE kan geenszins aansprakelijk hiervoor worden gesteld.
8.4. De geleverde prestaties en producten mogen door Jente Willems / FOURSIDE gebruikt worden in het portfolio, website en op andere media (zoals blog / portfolio / nieuwsbrief / social media / andere websites, … deze opsomming is niet limitatief) waarmee eigen reclame verspreid wordt. De wederpartij gaat hiermee uitdrukkelijk akkoord vanaf de eerste uitvoering en/of bestelling en de toestemming hiervoor wordt sowieso vermoed.
8.5. Indien bestelde fotoafdrukken, canvassen of andere fotoproducten beschadigd ontvangen worden dient de klant dit binnen 2 dagen kenbaar te maken aan de fotograaf.
8.6. RECHT TOT REPRODUCTIE (gebruik van de geleverde foto’s)
8.6.1. Een gespecificeerd gebruiksrecht wordt toegestaan aan de wederpartij / opdrachtgever, dat echter persoonlijk is, deze toestemming mag in geen geval doorgegeven of doorverkocht worden.
8.6.2. Het is voor beide partijen verboden de foto’s commercieel te exploiteren, tenzij met wederzijdse schriftelijke toestemming volgens een nieuwe te maken overeenkomst.
8.6.3. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, door Jente Willems / FOURSIDE schriftelijk bevestigd, vergoedt het honorarium van Jente Willems / FOURSIDE de tijd, ervaring, investeringen en afstand van reproductierechten in zijnen hoofde slechts voor de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen exploitatiewijze, -vorm, -bestemming, en territoriale reikwijdte en voor een duur van één jaar. Bij ontstentenis van dergelijke bepaling in de overeenkomst heeft Jente Willems / FOURSIDE het recht zich te verzetten tegen gebruik van de foto’s en ander geleverd materiaal tot schriftelijke overeenstemming omtrent deze punten. De opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor het gebruik door derden van het foto- en beeldmateriaal.
8.7. De opdrachtgever / klant verbindt zich er toe elke toegestane exploitatie van het foto- en beeldmateriaal gemaakt door Jente Willems / FOURSIDE gepaard te laten gaan met de zichtbare vermelding: ”© (jaar van publicatie) Jente Willems” met vermelding van het jaar van oorsprong. Het volledige honorarium en alle aangegane kosten dienen betaald te worden, zelfs bij niet-gebruik van de opname.
9.0. PUBLICATIE RECHT
9.1. De Fotograaf Jente Willems / FOURSIDE heeft steeds het recht de foto’s te publiceren voor persoonlijke, promotionele doeleinden. Ook voor tentoonstellingen en/of fotowedstrijden en publicaties in print en op het internet. Indien het model geen toelating verstrekt tot dit recht moet, binnen 8 werkdagen na afloop van de fotosessie, de fotograaf en/of FOURSIDE hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld worden via aangetekend-schrijven.
9.2. De afnemer mag zijn aangekochte foto, eenmalig gebruiken voor het doel waar de foto voor bestemd is, tenzij anders met de fotograaf (via schriftelijke toestemming) is overeengekomen of wanneer de foto rechtenvrij is aangekocht.
10.0. STANDAARD GEBRUIKSLICENTIES
Bij het maken van de offerte of tijdens het afleveren van het afgewerkte beeldmateriaal, dat gecreëerd werd in opdracht van de klant, wordt er steeds een specifieke gebruikslicentie toegekend.
11.0. KLACHTEN
11.1. Alle protesten of onenigheden dienen onverwijld per aangetekend schrijven te worden verzonden binnen de 8 dagen na ontvangst factuur.
12.0. JURIDISCH
12.1. Alle overeenkomsten met Jente Willems Photography / FOURSIDE vallen onder het Belgische recht.
12.2. In geval van betwisting zijn slechts de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en het vredegerecht van Antwerpen bevoegd.
12.3. Enkel schriftelijke briefwisseling en e-mails worden als officieel beschouwd.

 


Jente Willems Photography
Maatschappelijke zetel: De Goudvink 38, BE-2970 ‘s-Gravenwezel
e-mail: info@jentewillems.com – website: www.jentewillems.com
FOURSIDE GCV – BTW BE 0631 941 736

Onze algemene voorwaarden zijn officieel en bindend, onder voorbehoud van eventuele schrijffouten.